STORE POLICY

תקנון חברת INBAL FLEISCHMANN JEWELRY

אתר INBAL FLEISCHMANN JEWELRY משמש כזירת מסחר וירטואלית למכירת תכשיטים ייחודיים בעיצובה של ענבל פליישמן ומנוהל על ידה בלבד. 
תקנון זה מהווה בסיס חוקי לשימוש באתר ומסדיר את היחסים המשפטיים בין ענבל פליישמן
(ח.פ 039617139) לכלל משתמשי האתר.

 

הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את התקנון ואת תנאי השימוש באתר כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר.

השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישורין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.


חברת INBAL FLEISCHMANN JEWELRY שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה/הודעה מוקדמת.


מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע”מ עפ”י הדין ונקובים בשקלים חדשים אך לא כוללים את דמי השילוח ו/או שירותים נוספים.


תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר או את החברה, אם כי החברה משתדלת כמיטב יכולתה להציג את הפריטים בצורה המדויקת ביותר ובפירוט המקסימלי לכל לקוחותיה.

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב.

החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

התקנון ותוכן האתר כולו מתייחסים לנקבה וזכר כאחד בניסוחם, לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים.


מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה משתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
 

מכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר.

החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי מעודכן של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.


תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט.

במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.


ביצוע הזמנות באתר
1. כל “משתמש”/”לקוח” הנו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה בחנות, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בכל דרך ומכל אמצעי.
2. על מנת שתוכל החברה לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר, על הלקוחות להקפיד ולתת פרטים נכונים במילוי הפרטים באתר.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי ההזמנה תגיע לייעדה ובמידה ותחזור לחברה בגלל סיבה זו הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול.
3. בעת ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח, החברה תבדוק מול חברת האשראי את פרטי הכרטיס ותבקש את אישורה, במקרה שחברת האשראי אישרה את העסקה יקבל הלקוח אישור עסקה אל כתובת הדואר האלקטרוני שסיפק, במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה מכל סיבה שהיא תימסר הודעה ללקוח.
4. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם פריט שאזל מהמלאי טרם הורד מהאתר בתום לב, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהא טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק עקיף/ישיר שנגרם ללקוח בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם על אותו הפריט במידה ושילם.

החברה תשתדל לעדכן את מלאי האתר לעיתים קרובות כדי למנוע אי נעימות מסוג זה.


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1.האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2.בידי המזמין/ה (ולא הנמען/ת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי בניכוי 5% מסך עלות ההזמנה (בניכוי עלות השילוח) או 100 ש”ח (הזול מביניהם) כחוק.
3. במקרה של ביטול עסקה טרם ביצוע השילוח ויציאתו אל בית הלקוח - עלות המשלוח ו-5% או 100 ש”ח (הזול מביניהם) ינוכו מההחזר הכספי.

4. בהחזרת הפריט אל החברה (בהגעה או במשלוח חזור) עד 14 יום מקבלתו. ניתן לקבל החזר כספי פחות עלות השילוח ופחות 5% או 100 ש”ח (הזול מביניהם).
5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט ולכן בעלי כרטיס זה זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד במקרה של החזרה לשם קבלת זיכוי
6.ניתן להחליף פריט שלא נעשה בו כל שימוש ובאריזתו המקורית תוך 14 ימים מיום מקבלתו.

7. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בנושא סחורה שהוחזרה ובטיפולו.
8. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה במקרים הבאים: במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית או לצורך מכירה חוזרת ע”י הקונה או מי מטעמה, במקרה של מניעה/עיכוב מחמת כוח עליון כגון מלחמה, פעולות טרור, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת באתר, שביתות, תקלות בסליקת כרטיסי האשראי או כל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה מחדל של האתר.


אחריות
1. החברה מעניקה אחריות למוצריה למשך שנה בצירוף אישור הקנייה.
2. האחריות כוללת תיקון כל נזק בר תיקון למעט שבר או 
קרע. 

3. במידה ותכשיט נקרע לאחר שימוש סביר, להחלטת החברה אם לבצע תיקון של התכשיט וזאת בעלות של 40% מעלות התכשיט ובתנאי שלחברה ישנם חלקי התכשיט במלאי.
4. האחריות אינה כוללת אובדן של תכשיט או חלק ממנו. כמו כן לא תינתן אחריות על ציפויים.
5. החברה תעניק במסגרת האחריות לפי בחירתה: הענקת תכשיט חדש, תיקון או זיכוי.
6. יש להבהיר כי אין לחשוף את התכשיטים לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לשנות את מראה התכשיטים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את התכשיטים למלחים בריכוז גבוה, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים קוסמטיים וכיוצא בזאת.
7. לחברה אין אחריות לעיכובים הנובעים מחברת השילוח עצמה או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת.
8. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה.


זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הצילומים, הטקסטים, המידע, עיצוב האתר ותוכנו, הפריטים בעיצובם ובתיאורם הנם רכושה של החברה בלבד.
2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
3. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
4. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר.


אבטחת מידע ופרטיות
1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש או מסירה של פרטי לקוחותיה אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או במקרה שתועלה טענה או חשד לשימוש בלתי חוקי או מחדל הפוגעים בחברה או עלולים לפגוע בה בעתיד.
2. פרטיות משתמשי האתר חשובה לחברה והחברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על סודיות המידע הנמסר לה ע”י המשתמש באתר.
3. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.

משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו.

האחריות בגין נכונות הפרטים ועידכונם הינה על המשתמש בלבד.

4. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.